FOTO TOURIN RADIO SAMSARA TOUR PRESSO DISCO LIFE, TORINO